Voorend USA Autoparts

Telefoonnummer: +31 481 424089  Email: [email protected]
Nijverheidsweg 3 6691 EZ Gendt Gelderland

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VOOREND USA AUTOPARTS, NIJVERHEIDSWEG 3, 6691EZ TE GENDT. KvK nr. 10032885

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Voorend USA Autoparts, gedaan aan en/of aangegaan met een koper cq derden, hierna te noemen “wederpartij”.

1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden en/of condities van toepassing.

2. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

3. De wederpartij verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Voorend USA Autoparts bestelde producten en/of zaken worden door Voorend USA Autoparts na levering niet retour genomen.

4. Retourneren kan binnen 14 dagen in de originele verpakking, met originele nota, franco verzonden of aan de balie. Voorend USA Autoparts moet hiermee akkoord zijn gegaan. Voorend USA Autoparts behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden producten en/of zaken 20% van de verkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.

5. Voorend USA Autoparts behoudt zich te allen tijde het recht voor orders, zonder opgave van redenen, te weigeren.

6. Gebruikte en elektrische onderdelen worden door Voorend USA Autoparts niet retour genomen.

7. Bij garantie zijn de verzenkosten voor rekening klant.

8. Bij garantie wordt het product gerepareerd of vervangen (zie voor aanvullende voorwaarden onderaan deze pagina), het aankoopbedrag wordt niet gecrediteerd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Voorend USA Autoparts niet.

2. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Voorend USA Autoparts is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Voorend USA Autoparts dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Voorend USA Autoparts als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

3. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Voorend USA Autoparts aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

4. Voorend USA Autoparts is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Alle door Voorend USA Autoparts genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Voor speciale bestellingen dient aan Voorend USA Autoparts een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te worden gedaan.

4. Bij stijging van de prijzen van onderdelen, vrachtkosten, belastingen, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Voorend USA Autoparts gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.

5. Prijzen zijn berekend voor levering af  vestigingsplaats van Voorend USA Autoparts. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 – Levering

1. Levering geschiedt af vestigingsplaats Voorend USA Autoparts, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij is meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Voorend USA Autoparts voor hem gehouden. Indien de bestelling of zaak niet binnen 2 weken na dat tijdstip is afgehaald, is Voorend USA Autoparts gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief.

3. Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Het risico van de door Voorend USA Autoparts ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Voorend USA Autoparts, bij de wederpartij.

5. Opdrachtgever moet de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire binnen 2 weken ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.

6. Is de termijn uit lid 2 en 5 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook kan de verkoper/reparateur een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Deze stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de verkoper/ reparateur een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, in rekening worden gebracht.

Artikel 5- Vervangen onderdelen

1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van Voorend USA Autoparts, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken, mits anders afgesproken.

Artikel 6 – Levertijden

1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als definitieve termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Voorend USA Autoparts de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat alle vorderingen die Voorend USA Autoparts heeft of zal verkrijgen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Voorend USA Autoparts.

2. De wederpartij is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

3. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een met Voorend USA Autoparts gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de wederpartij verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan Voorend USA Autoparts te retourneren. Ingeval Voorend USA Autoparts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud worden de overeenkomsten ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Voorend USA Autoparts tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

4. De wederpartij is verplicht Voorend USA Autoparts terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

5. Mocht te eniger tijd blijken dal de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 200,– per handeling.

GARANTIE MOTOR REVISIE

Wij geven 3 maanden garantie op standaard door ons uitgevoerde revisie met uit- en inbouw

Geen garantie op de originele onderdelen
Geen garantie op schade veroorzaakt door:
Oude,  originele, niet vervangen onderdelen.
Oververhitting van de motor door o.a. koelingsproblemen
verkeerd schakelen of schakelen op te hoge of te lage toeren

Wij geven geen garantie op een opgevoerde motor met meer vermogen dan origineel.

GARANTIE AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKKEN:

Voorend Autoparts geeft garantie voor een periode van 90 dagen op door ons gereviseerde automatische versnellingsbakken en door ons geïnstalleerd.

De garantieperiode begint vanaf de datum van plaatsing en op vertoon van de nota. Deze beperkte garantie heeft alleen betrekking op de oorspronkelijke opdrachtgever.

Er is geen garantie op volgende:

  1. elk product dat fysiek is veranderd, onjuist geïnstalleerd of onderhouden na de revisie;
  2. een product dat wordt gebruikt in een onjuiste toepassing, misbruikt of niet gebruikt in verband met de juiste onderdelen;
  3. een product dat defect is als gevolg van ongeval, verwaarlozing of niet-erkende reparaties;
  4. elk product waar goede koeling en/of vloeistof niveaus niet wordt gehandhaafd;
  5. teruggeplaatste originele oude onderdelen;
  6. versnellingsbakken die worden gebruikt voor race doeleinden.

De verplichting van Voorend USA Autoparts uit hoofde van deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van de vernieuwde onderdelen. Er zijn geen garanties die verder reiken dan de beschrijving van deze garantie. Voorend USA Autoparts is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, schade aan eigendommen of persoonlijke schade . Als er, door de wet, een impliciete garantie van verkoopbaarheid en/of geschiktheid is, is dit beperkt tot de hierboven uiteengezette garantietermijn en start vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

Voor deze garantie geldt het volgende:
Reparatie onder garantie zal worden beperkt tot de vervanging van alle wrijving materialen, pakkingen en afdichtingen. Er zal een toeslag zijn voor delen die beschadigd zijn als gevolg van onderdelen niet gedekt door deze garantie.
De auto moet binnen 2 weken na melding schade bij Voorend USA Autoparts worden gebracht voor inspectie. Na deze termijn vervalt onze aansprakelijkheid. Kosten voor transport naar ons bedrijf zijn voor eigen risico.
Voorend USA Autoparts aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten gemaakt in component selectie of installatie.